Suratthani Technical College,
Suratthani

077 272 168
svec@srtc.ac.th

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1427

คณะทำงานอาชีวศึกษาภาคใต้

01นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการ 

02.jpgนายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รองประธานกรรมการ
 03.jpgนายประชา ฤทธิผล
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองประธานกรรมการ

04
นายวิเชียร บุญเตี่ยว
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
รองประธานกรรมการ

05
นายสมศักดิ์ ไชยโสดา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
รองประธานกรรมการ

06 
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
กรรมการ

07.jpg
นายณรงค์ แก้วสิงห์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร
กรรมการ

 08
นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
กรรมการ
09 
นายพิทักษ์ ธรรมา
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส
กรรมการ

 10
นายธนิต แท่นปาน

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
กรรมการ

11
นายระวิ ดาบทอง
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ

12
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
กรรมการ

13
นายอารักษ์ จะรา

ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
กรรมการ

14
นายมหิศร ปัตนราษฎร์
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
กรรมการและเลขานุการ

pdfคำสั่งอาชีวศึกษาภาคใต้
ที่ ๐๓๓/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานอาชีวศึกษาภาคใต้
  

หมวด: